SEDAM GODINA DJELOVANJA SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Poštovani članovi Sindikata kriminalističke policije, kolegice i kolege,  

s posebnim zadovoljstvom i ponosom podsjećamo,  kako je na današnji dan 2014. godine osnovan Sindikat kriminalističke policije. Inicijativa za osnivanjem Sindikata kriminalističke policije zaživjela je dana 22.11.2013. godine, kada je grupa policijskih službenika iz Uprave kriminalističke policije, konzumirajući svoje ustavno pravona sindikalno udruživanje zajamčeno u čl. 43. Ustava Republike Hrvatske, potaknuta višegodišnjim i sustavnim zanemarivanjem, degradiranjem i devastacijom kriminalističke policije, uputila proglas i inicijativu za osnivanjem sindikata kolegama, mahom pripadnicima kriminalističke policije.

U proglasu su bili navedeni brojni problemi koji terete kriminalističku policiju i koji su doveli do nepovoljnog stanja u kojem se kriminalistička policija nalazi, ujedno su istaknuti i jasni ciljevi udruživanja i djelovanja u sklopu Sindikata kriminalističke policije, a to je izgradnja profesionalne i neovisne kriminalističke policije.

Uz sve nemale poteškoće koje su pratile osnivanje i djelovanje Sindikata kriminalističke policije izazvane izrazito negativnim stavom rukovodstva, brojne pozitivne reakcije „običnih policajaca“ potvrdile su nam ispravnost naše ideje i puta koji smo izabrali, te su nas još odlučnije pogurale prema konačnom cilju – konsolidaciji kriminalističke policije u smislu dovođenja policijskog službenika kriminalističke policije na mjesto kakvo zaslužuje i kamo pripada, kako unutar ministarstva tako i unutar samog društva. 

Iako po broju članova još uvijek spadamo u manje sindikate, Sindikat kriminalističke policije se  od osnutka, kroz svoja profesionalna nastojanja kako na sindikalnoj policijskoj sceni tako i unutar samog Ministarstva unutarnjih poslova, profilirao u strukovni sindikat sa stavom, čije mišljenje se uvažava.

Od osnivanja nastojali  smo raditi na stvaranju sindikata koji bi uz klasično sindikalno djelovanje bio i korektiv rukovodećim strukturama našeg Ministarstva. Pokazali smo i funkcionalnost sindikata kroz zaštitu naših članova koji su nam se obratili za pomoć, kroz aktivno sudjelovanje u praćenju tema vezanih na rad policije, kroz kontinuitet podnošenja konstruktivnih prijedloga glede problema koje smo istakli u našem proglasu, kroz osvrte i sudjelovanje u raspravama oko svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se regulira ili se odnose na rad policije.

S tim u vezi, ovom prilikom podsjećamo na neke od otvorenih tema, problema i postignuća našeg sindikalnog djelovanja:

 • Problem policijskih istražitelja
 • Netransparentnost internih i javnih natječaja za slobodna radna mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova
 • Izostanak kazneno-pravne zaštite policijskih službenika
 • Problematika godišnjeg ocjenjivanja policijskih službenika
 • Prijedlog mjera za smanjenje sigurnosnih prijetnji izazvanih terorističkim napadima i migrantskom krizom
 • Problematizacija zakonskih odredbi kojima se određuje maksimalno trajanje istražnog zatvorau RH
 • Nenamjensko i neekonomično korištenje službenih vozila
 • Nezadovoljavajuću suradnja i odnos DORH-a i MUP-a
 • Status UJ Valbandon
 • Depolitizacija policije
 • Administrativno rasterećenje policijskih službenika
 • Problematizacija provođenja zaštitnih mjera, mjera opreza i sigurnosnih mjera
 • Obezvrijeđenost radnog mjesta administrativnog tajnika
 • Kontinuirano ukazivanje sa strane struke na potrebe izmjene pojedinih odredbi Zakona o policijskim poslovima i ovlastima i Zakona o policiji
 • Uvođenje odore i oznaka kriminalističke policije
 • Donošenje nove Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja
 • Preustroj kriminalističke policije (radna skupina unutar Sindikata izradila je 2017. godine prijedlog novog ustroja kriminalističke policije s ciljem kvalitetnijeg strukovnog i tehnološkog napretka)
 • Kontinuirani pokušaji i zalaganje za zajedničke istupe svih policijskih sindikata
 • Psihosocijalna pomoć policijskim službenicima
 • Prijedlozi za poduzimanje mjera glede pandemije bolesti COVID 19
 • Pomoć ugroženima područjima povodom Krizne situacija izazvanih zemljotresima na Bnovini i Zagrebu
 • U više konkretnih slučajeva uspješna zaštita članstva od mobinga rukovoditelja , što je dovelo do značajnog pada takvih prijava od strane članova SKP-a
 • Realizirano više humanitarnih akcija i donacija članstvu i obitelji članova

Sindikat kriminalističke policije u svojem daljnjem djelovanju biti će fokusiran na rješavanje slijedećih prioritetnih problema:

KAZNENO PRAVNA ZAŠTITA POLICIJSKIH SLUŽBENIKAprioritetno pristupiti izmjenama i nadopuna svih zakonskih odredbi kojima je trenutno loše regulirana kazneno pravna zaštita policijskih službenika, koji je radeći svoj ionako težak i odgovoran posao izložen opasnosti od kaznenog progona, unatoč zakonitom postupanju

DEPOLITIZACIJA POLICIJE – izgradnja neovisne i profesionalne policije kroz zaštitu neovisnosti policije jasnom artikulacijom svih zapaženih nepravilnosti od vanjskih utjecaja i time spriječiti izraženu polarizaciju, posebice političku, u redovima policije, što je posebice izraženo u rukovodstvenom tijelu

AKTIVNO I RAVNOPRAVNO SUDJELOVANJE POLICIJE U SVIM BUDUĆIM IZRADAMA PRIJEDLOGA ZAKONSKIH I POZAKONSKIH AKATA– posebice u onima kojima se regulira rad policije, te sudjelovati u predlaganjima takvih propisa, s intencijom na veće policijske ovlasti i snažniju poziciju policije u prethodnome postupku

UREDBA O POLICIJSKIM ZVANJIMA I PRAVILNIK O OCIJENJIVANJUvažeća Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja, nije doprinijela depolitizaciji policije, jačanju sustava i jačanju institucije policije i Ministarstva unutarnjih poslova u cjelini, niti je doprinijela stvaranju suvremene, profesionalne i potpuno depolitizirane policijske službe, poradi čega treba inzistirati na donošenju nove uredbe koja će jasno regulirati polazišne točke kroz koje se ulazi u policijski sustav te kasnije napredovanje u službi, jednako za sve policijske službenike

BORBA PROTIV KORUPCIJE – oživotvoriti inicijativu okupljanja svih dionika kazneno pravnog postupka oko ideje donošenja specijalnog Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta

TRANSPARENTNOST KADROVIRANJA KROZ PROVOĐENJE INTERNIH OGLASA I VANJSKIH NATJEČAJA– interni natječaji (nekompetentnost pojedinih rukovoditelja) za određena rukovodeća mjesta još uvijek su u većini slučajeva samo formalnost i koincidiraju sa političkim promjenama, dok je jedan od glavnih kriterija i dalje podobnost i poslušnost, a ne stručnost i profesionalnost, tako da se na rukovodeće pozicije kriminalističke policije kao i policije u cjelini često imenuju nekompetentni rukovoditelji, što uzročno posljedično dovodi do problema i „zastoja“ u procesu odlučivanja, te potom do krivih odluka koje se odnose na krucijalna pitanja u kriminalističkoj policiji što posljedično ima negativan utjecaj na borbu protiv kriminaliteta kao najvažniju policijsku djelatnost

UNAPREĐIVATI ODNOS DORH – MUP – inicirati i potaknuti Ministarstvo da aktivnijim i jasnim pristupom potakne obostranu prihvatljivu suradnju sa DORH-om, posebice u praktičnom djelu, gdje ćemo inzistirati na ravnopravnom partnerskom djelovanju, jer jedino je to ispravan način da zajedničkim ravnopravnim snagama pružimo otpor sve zahtjevnijim i sofisticiranijim nadolazećim oblicima kriminaliteta. Kroz partnerski odnos s državnim odvjetništvom te drugim državnim institucijama njegovati i čuvati samostalnost policije

SMANJENJE BIROKRACIJE – administrativno rasterećenje

Na kraju, pozivamo sve Vas bez obzira na pripadnost Sindikatu, da nam se pridružite u zajedničkoj i neprekidnoj borbi u izgradnji snažne, neovisne i profesionalne policije na korist i u službi svih građana Hrvatske, te da svojim profesionalnim i predanim obavljanjem svakodnevnih policijskih poslova svi zajedno nastavimo promicati ugled policajca kao humanog i časnog zanimanja.

Za Sindikat kriminalističke policije

Tomislav Štambuk

predsjednik