PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI

Temeljem čl. 18. i čl. 23. Statuta Sindikata kriminalističke policije, Predsjedništvo Sindikata kriminalističke policije donosi:

PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI

Članak 1.

Sud časti je moralno arbitražno tijelo Sindikata kriminalističke policije (u daljnjem tekstu: SKP), utemeljeno radi zaštite programskih opredjeljenja, politike i svrhe utemeljenja SKP.

Članak 2.

Pravilnikom o radu Suda časti uređuju se zadaće, način rada i odlučivanja na sjednicama te druga pitanja značajna za njegov rad.

Članak 3.

Zadaće su Suda časti da časno i objektivnom prosudbom u najvišem interesu za SKP i njegovo članstvo:
-doprinese poštivanju Statuta, programske i normativne utemeljenosti sindikata;
-doprinese jačanju unutarnje kohezije članstva;
-doprinese promicanju načela na kojima djeluje SKP;
-da jača dostojanstvo i vrijednosti članova SKP.

Članak 4.

Sud časti provodi postupak preispitivanja povreda Statuta SKP, pravilnika, odluka i drugih akata SKP te izriče stegovne mjere članovima koji ih svojim postupcima i djelovanjem krše, onemogućavaju normalan rad tijela SKP, štete ugledu SKP, djeluju protivno načelima djelovanja SKP ili nesavjesnim upravljanjem sindikalnom imovinom nanose materijalnu štetu SKP, te vodi mirenje i rješava sporove između pojedinih tijela sindikata.

Članak 5.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka protiv člana SKP može podnijeti svaki član sindikata.

Članak 6.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka podnosi se Sudu časti SKP u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće podatke:
-ime i prezime podnositelja prijedloga;
-ime i prezime člana SKP protiv kojeg se prijedlog podnosi;
-vrijeme i mjesto počinjenja povrede članske dužnosti ili obveze;
-opis povrede članske dužnosti ili obveze;
-propis (akt) SKP kojim je učinjena povreda propisana;
-dokaze o počinjenoj povredi članske dužnosti ili obveze;
-ostale podatke koji će koristiti utvrđivanju činjenica stegovne odgovornosti (svjedoci, dokumentacija i dr.);
-datum i potpis podnositelja prijedloga.

Članak 7.

Sud časti radi na sjednicama, a sastaje se prema potrebi.

Članak 8.

Sjednicu Suda časti saziva i njome rukovodi Predsjednik Suda časti, a u slučaju njegove spriječenosti, sjednicu Suda časti saziva i njome rukovodi Zamjenik predsjednika Suda časti.

Članak 9.

Na sjednici Suda časti vodi se zapisnik kojeg potpisuju svi nazočni članovi Suda časti sindikata.

Članak 10.

Sud časti donosi odluke u sastavu od tri člana, većinom glasova članova. Odluke Suda časti donose se tajnim glasovanjem.

Članak 11.

U slučaju zaprimanja pisanog prijedloga za pokretanje stegovnog postupka, Predsjednik Suda časti dužan je žurno sazvati sjednicu, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Članak 12.

Sud časti temeljem zaprimljenog prijedloga za pokretanje stegovnog postupka može:
a) prihvatiti prijedlog i provesti stegovni postupak;
b) zatražiti dopunu potrebitih podataka u roku od 30 dana od podnositelja prijedloga;
c) odbiti prijedlog kao neosnovan i uz pisano obrazloženje vratiti podnositelju prijedloga.

Članak 13.

Ako prijedlog za pokretanje stegovnog postupka sadrži sve potrebne podatke, Predsjednik Suda časti sazvat će žurno raspravu pred Sudom časti, a najkasnije u roku od 30 dana, na koju se uz člana protiv kojeg se vodi stegovni postupak mogu pozvati svjedoci i druge osobe ukoliko je to potrebno radi utvrđivanja činjenica.

Članak 14.

Ukoliko član protiv kojeg se vodi stegovni postupak nije u mogućnosti prisustvovati raspravi pred Sudom časti, dužan je o tome dostaviti pisano očitovanje. U protivnom, članu se može izreći stegovna mjera i bez prethodnog saslušanja ako se na uredno dostavljen poziv na raspravu ne odazove, odnosno ne opravda svoj izostanak.

Članak 15.

Rasprava pred Sudom časti počinje čitanjem prijedloga za pokretanje stegovnog postupka, nakon čega se član protiv kojeg se vodi postupak poziva da iznese usmeno ili u pisanom obliku sve što je važno za njegovu obranu, poslije čega se saslušavaju svjedoci koji će se upozoriti da su dužni govoriti istinu, a potom se Sud časti povlači na vijećanje.

Članak 16.

Predsjednik Suda časti može udaljiti nazočne osobe koje svojim neprimjerenim ponašanjem ometaju tijek rasprave. Ukoliko takva osoba ne želi napustiti prostoriju gdje se rasprava Suda časti održava, Predsjednik Suda časti prekinut će raspravu te naknadno odrediti novi termin rasprave na način i u roku navedenom u čl. 13. ovog Pravilnika.

Članak 17.

Sud časti može donijeti jednu od slijedećih odluka:
a) proglasiti člana krivim i izreći mu stegovnu mjeru;
b) osloboditi člana stegovne odgovornosti;
c) obustaviti postupak.

Članak 18.

Stegovne mjere koje može izreći Sud časti su:
a) opomena;
b) opomena pred isključenje;
c) isključenje člana iz sindikata.

Članak 19.

U slučaju da Sud časti izrekne stegovnu mjeru opomena i opomena pred isključenje, takva odluka je konačna i obvezujuća. U slučaju da Sud časti izrekne mjeru isključenje člana iz sindikata, isključeni član može podnijeti žalbu u pisanom obliku Predsjedništvu SKP u roku od tri dana od dana dostave pisanog otpravka odluke s obrazloženjem. Odluka obvezno sadrži i pouku o pravnom lijeku, a dostavlja se članu protiv kojeg je proveden stegovni postupak, podnositelju prijedloga i Predsjedništvu SKP.

Članak 20.

Odluku o žalbi donosi Predsjedništvo SKP na prvoj sljedećoj sjednici, koja je konačna i dostavlja se u pisanom obliku podnositelju žalbe, podnositelju prijedloga i Sudu časti. Predsjedništvo SKP može odlučujući o žalbi odbiti žalbu podnositelja žalbe kao neosnovanu ili prihvatiti žalbu i preinačiti prvostupanjsku odluku Suda časti o izricanju stegovne mjere.

Članak 21.

Odgovornost za povredu članske dužnosti ili obveze ne isključuje kaznenu ili prekršajnu odgovornost člana, kao niti odgovornost za učinjenu materijalnu štetu temeljem važećih zakona RH.

Članak 22.

Zastara za podnošenje prijedloga za pokretanje stegovnog postupka nastupa u roku od tri mjeseca od dana saznanja o učinjenoj povredi, odnosno u roku od jedne godine od dana kada je povreda počinjena.

Članak 23.

Za vrijeme trajanja stegovnog postupka i sve do donošenja pravomoćne odluke, prava člana SKP protiv kojeg se vodi stegovni postupak miruju.

Članak 24.

Član SKP kojem je izrečena stegovna mjera opomena i opomena pred isključenje ne može biti biran u tijela SKP u narednih pet godina, a član kojem je izrečena stegovna mjera isključenje iz sindikata ne može ponovno postati član SKP. Nakon pravomoćnosti izrečene stegovne mjere, član kojemu je izrečena razrješuje se svih dužnosti u tijelima SKP.

Članak 25.

Predsjednik Suda časti dužan je Predsjedništvu SKP podnijeti izvješće u pisanom obliku o radu Suda časti za jednogodišnje razdoblje, kao i Saboru SKP za razdoblje između dvaju saziva.

Članak 26.

O pravilnom tumačenju odredbi ovog Pravilnika brine se Predsjedništvo SKP.

Članak 27.

Pravilnik o radu Suda časti stupa na snagu danom donošenja i može se mijenjati samo na način na koji je i donesen.

U Zagrebu, dana 09.04.2014. godine. m.p.

Za Predsjedništvo SKP
PREDSJEDNIK SINDIKATA
Tomislav Štambuk