Program rada Sindikata kriminalističke policije

PROGRAM RADA SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE ZA RAZDOBLJE OD 2014. – 2016. GODINE

U Zagrebu, 22.05.2014. godine

UVOD:

Sukladno čl. 18. Statuta Sindikata kriminalističke policije, a u težnji ka ostvarenju svoga glavnog cilja, vraćanju i zaštiti ugleda i dostojanstva policijskih službenika, kao i ostalih naznačenih ciljeva, Predsjedništvo SKP-a donosi program rada sindikata sa jasnom težnjom ka izgradnji profesionalne i neovisne policije. Prilikom sastavljanja ovog PROGRAMA RADA bili smo fokusirani na obuhvaćanje prioritetnih ciljeva te način na koji bismo iste pokušali ostvariti. S tim u svezi Program rada SKP-a koncipiran je na način da se istaknu ciljevi ispod kojih je načelno opisan način na koji bi se isti ostvarili. Sam program bi se nastojao ostvariti kroz dvije faze, kratkoročno (ostvarivanje ciljeva kojima bi se osiguralo bazično djelovanje sindikata) i dugoročno.

FAZA (A)

– Ostvarivanje osnovnih preduvjeta za normalno funkcioniranje SKP-a

Kroz kontinuirane i argumentirane pregovore sa poslodavcem nastojati ostvariti osnovna prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, s naglaskom na dobivanje prostorije i tehničke opreme te promjenu sjedišta Sindikata, kao i omogućavanje nesmetanog djelovanja sindikalnom povjereniku.

– Širenje djelovanja SKP-a

Nastojati s ciljevima i programom SKP-a upoznati cjelokupni sastav MUP-a te proširiti djelovanje na sve policijske uprave i ustrojstvene jedinice MUP-a, pritom ne nužno stremiti masovnosti već kvaliteti i prepoznavanju budućih članova koji će se aktivno uključiti u unapređenje rada Sindikata te time doprinijeti izgradnji policijskog sustava.

– Informiranje članstva i simpatizera

Svakodnevno razvijati načine informiranja članstva, pritom imati u vidu važnost promidžbe preko Interneta, kako posredstvom službene Internet stranice tako i posredstvom društvenih mreža. Krajnji cilj je da stranice svojim konceptom i uređivanjem postanu svakodnevna rutina u informiranju policijskih službenika.

– Suradnja sa ostalim sindikatima

Potaknuti inicijativu za koordinacijom strukovnih sindikata i njihovo okupljanje s jasnim istaknutim ciljevima djelovanja, što podrazumijeva ujedinjenje svih sindikata koji djeluju unutar MUP-a u pitanjima koji se tiču napretka struke, odnosno da nakon određivanja problema s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu donesemo zajedničko rješenje istog, a koje rješenje će potom biti jasan stav svih sindikata u pregovorima sa poslodavcem.

– Pravna pomoć

Putem angažiranog odvjetničkog ureda pružiti stručnu pravnu pomoć svakom policijskom službeniku, kako na osobnoj razini tako i grupi službenika u zaštiti njihovih prava¸

FAZA (B)

– Kolektivno pregovaranje

Zaštita radnih prava svih djelatnika MUP-a i sudjelovanje u pregovaranju sa poslodavcem u skladu sa Kolektivnim ugovorom sa jasnom i po potrebi javnom artikuliranju takvih problema.

– Međunarodna aktivnost

Obzirom da je kroz učestale međunarodne kontakte članova i simpatizera SKP-a neosporan interes pripadnika inozemnih policija za sličan oblik udruživanja predstavnika kriminalističke policije i u njihovim zemljama, nastojati će se kroz prevođenje materijala SKP-a na engleski jezik širiti ideja te pružiti pomoć inozemnim policijama koje iskažu interes. Također će se nastojati uspostaviti suradnja sa inozemnim policijskim sindikatima s ciljem razmjene iskustava i međusobne pomoći.

– Preustroj kriminalističke policije

Oformiti radnu grupu koja će izraditi nacrt prijedloga preustroja kriminalističke policije ispred SKP-a. Krajem ljeta, odnosno početkom jeseni 2014. godine planirati organizaciju zatvorene rasprave unutar MUP-a o preustroju kriminalističke policije kao i policije u cjelini. Do navedene rasprave potrebito je da formirana radna grupa izradi nacrt prijedloga sheme reorganizacije kriminalističke policije koja bi se prezentirala na navedenoj zatvorenoj raspravi. Predvidjeti da na raspravu budu pozvani predstavnici Policijske akademije (organizacija policije), Strukovne udruge kriminalista te predstavnici svih ustrojstvenih jedinica kriminalističke policije. Ovisno o raspoloživom prostoru prisutnost raspravi bi se omogućila i drugima zainteresiranim policijskim službenicima.    

– Borba za transparentno provođenje internih natječaja

Zaštita neovisnosti policije kroz jasnu artikulaciju svih zapaženih nepravilnosti od vanjskih utjecaja i time spriječiti izraženu polarizaciju, posebice političku, u redovima policije, što je posebice izraženo u rukovodećem kadru, a što podrazumijeva borbu za konstantno stručno usavršavanje policijskih službenika, koji će na temelju isključivo stručnog znanja, iskustva i postignutih rezultata moći biti birani na rukovodeća radna mjesta, a gdje bi se spomenutim kriterijima prilikom napretka istog tražilo i mišljenje ustrojstvene jedinice (pritom se ne misli samo na mišljenje do tad mu nadređenih, već i na mišljenja kolega iste razine rukovođenja i njegovih podređenih) od kud potječe, odnosno ustrojstvene jedinice gdje bi isti trebao biti raspoređen. Kroz preustroj nastojati predvidjeti, ako je potrebno i osnovati novu ustrojstvenu jedinicu u sklopu Ravnateljstva policije kojom bi se pokušala zaštititi transparentnost provođenja internih natječaja. Uvođenju transparentnih i profesionalnih kriterija prilikom izbora kandidata za rukovodeće položaje unutar policije i ustrajati u promjeni dosadašnje prakse „namještenih natječaja“, a po potrebi uključiti i pružiti mogućnost da policijski službenici sudjeluju u izboru rukovoditelja ustrojstvenih jedinica.

– Suradnja sa Strukovnom udrugom kriminalista

Inicirati sastanak na kojem bi se izvršila koordinacija te utvrdili zajednički ciljevi te suradnja kojom bismo ih postigli.

– Suradnja s DORH-om

Obzirom da odnos državnog odvjetništva i policije u ovom trenutku nije zadovoljavajući, SKP će pratiti daljnje razvijanje navedenog odnosa te kontinuirano na svakom prikladnom mjestu i na primjerene načine ukazivati na uočene probleme. Na takav način će pokušati potaknuti Ministarstvo da aktivnijim i jasnim pristupom potakne obostranu prihvatljivu suradnju sa DORH-om, posebice u praktičnom dijelu, gdje ćemo inzistirati na ravnopravnom partnerskom djelovanju jer je to jedini ispravan način da zajedničkim ravnopravnim snagama pružimo otpor sve zahtjevnijim i sofisticiranijim nadolazećim oblicima kriminaliteta.

– Borba protiv svih oblika korupcije i protuzakonitog ponašanja unutar policije

Raditi na izgradnji sindikata kao udruge koja će s vremenom steći ugled i povjerenje svih policijskih službenika, što će SKP profilirati u organizaciju kojoj će se svaki policijski službenik s povjerenjem moći obratiti.

– Aktivnije uključivanje policije u izradu zakonskih i podzakonskih akata kojima se regulira rad policije

Potaknuti inicijativu za aktivnim i ravnopravnim sudjelovanjem policije u svim budućim izradama prijedloga zakona te sudjelovati u predlaganjima takvih propisa. Prioritetno inicirati promjenu dijela Kaznenog zakona koji se odnosi na kažnjavanje počinitelja kaznenog djela prisila prema službenoj osobi (čl. 314. KZ-a) i napad na službenu osobu (čl. 315. KZ-a), razmotriti uvođenje kaznenih djela ubojstvo i pokušaj ubojstva ovlaštene službene osobe ili predvidjeti strože kazne u sklopu kaznenih djela teško ubojstvo, donošenje novog Zakona o policiji kojim će se osigurati neovisnost policije i sl..

– Unaprijediti zaštitu policijskog službenika

Inicirati uspješniju zaštitu policijskih službenika poradi njihove izloženosti različitim oblicima stresa u svakodnevnim aktivnostima koje donosi specifičnost radnog mjesta, s čim u svezi će se potaknuti razrada modela za pomoć u prevladavanju stresnih situacija kao što su prijetnje osoba iz kriminalnog okruženja, medijski progon, disciplinski postupak, kazneni postupak, mobing i sl..

– Promjena Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja

Potaknuti inicijativu za promjenu trenutne Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja. Mogućnost da se umjesto zvanja razmotri uvođenje policijskih činova.

– Promjena Uredbe o unutarnjem ustroju MUP-a

Inicirati promjene Uredbe o unutarnjem ustroju MUP-a, što se posebice odnosi na status policijskog istražitelja koji je važećom Uredbom „nagrađen„ većem i složenijem opsegu poslova bez prava na naknadu za te poslove.

– Promjeni pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika

Inicirati i ustrajati na promjeni Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika te inicirati suradnju u izradi budućeg pravilnika, pri čemu treba omogućiti da policijski službenik sudjeluje u donošenju ocjene svog neposrednog rukovoditelja, pritom ćemo se posebno zalagati da svaki policijski službenik bez obzira na kojoj hijerarhijskoj razini radi može biti ocijenjen u okvirima posla koji obavlja sa najvišom i najnižom mogućom ocjenom, a ne kao kod aktualnog ocjenjivanja gdje su najviše ocjene rezervirane samo za više rukovoditelje koji se međusobno „časte“ ocjenama. Objava ocjena svih službenika unutar ustrojstvene jedinice.

– Učinkovitije provođenje policijskih izvida

Inzistiranje na smanjivanju birokracije u cilju olakšavanja u provođenju policijskih izvida, a samim time kvalitetnijim operativnim radom, jer svi smo svjedoci da prilikom provođenja kriminalističkog istraživanja provedemo nekoliko sati oko popunjavanja raznoraznih pismena, razno-raznih izvještavanja, unosa u sistem, tako da najmanje vremena provodimo u vođenju informativnog razgovora što bi trebao biti osnov kriminalističkog istraživanja.

– Korištenje fondova EU

Dugoročno, pomoći u planiranju i predlaganju projekata kojima bi se unaprijedio rad kriminalističke policije i policije u cjelini, a koji bi se financirali iz fondova EU.     

– Pružanje podrške svim djelatnicima MUP-a

Kroz sve dostupne demokratske alate (primjerice referendum) zastupati i boriti se za prava svih djelatnika MUP-a kao što je to primjer u slučaju pokušaja uvođenja tzv. „outsourcinga“ djelatnicima pratećih službi u javnom sektoru.

– Pravednija i planska raspodjela sredstava MUP-a

U pregovorima sa poslodavcem, ukazivanjem na nelogičnosti preraspodjele sredstava MUP-a inzistirati na donošenju jasnih i transparentnih kriterija prilikom preraspodjele sredstava kako bi u budućnosti izbjegli dosadašnju praksu da pojedine ustrojstvene jedinice se razbacuju sa sredstvima rada često većinu raspoloživih sredstava ne stavljajući u funkciju svakodnevnog korištenja, dok istovremeno druge ustrojstvene jedinice oskudijevaju sa tim istim sredstvima pritom dovodeći u upitnost uspješno provođenje aktualnih zadataka.

ZAKLJUČAK:

Zaključno želimo istaknuti kako je smisao osnivanja SKP-a prvenstveno stasanje u respektabilnu udrugu policijskih profesionalaca koja bi dugoročno kod svih policijskih službenika stvorila osjećaj sigurnosti, pripadnosti, povjerenja. U isto vrijeme kod rukovoditelja bi trebala potaknuti osjećaj povećane odgovornosti te njihovu orijentaciju i posvećenost ka općem, a ne osobnom boljitku jer će SKP-a od samog početka pozorno pratiti svaku odluku koja će se odnositi na status i ugled policije te se neće libiti glasno i jasno artikulirati kako negativne tako i pozitivne učinke. U slučaju SKP-a ne radi se o klasičnom sindikatu orijentiranom samo na radna prava i materijalni status uposlenika, već se radi o Sindikatu koji će uz navedeno težiti izgradnji sustava te promicanje policijske struke u cjelini.

Ovaj Program rada će se po potrebi nadopunjavati i mijenjati sukladno aktualnim zaključcima donesenim na budućim sjednicama Predsjedništva SKP-a.