REAKCIJA MEĐUNARODNE KONFEDERACIJE SINDIKATA NA SPORNE ODREDBE KOLEKTIVNOG UGOVORA U HRVATSKOJ

Poštovane kolegice i kolege, članovi Sindikata kriminalističke policije

U vezi ranije ukazane, potencijalno diskriminirajuće promjene kolektivnog ugovora (u daljnjem tekstu: KU), koje se odnose na prava sindikata, pa time i našeg Sindikata kriminalističke policije (u daljnjem tekstu: SKP), želimo Vas obavijestiti i o inicijativi „Međunarodne konfederacije sindikata“ (u daljnjem tekstu ITUC, koja okuplja preko 200 milijuna članova iz 163 države), koja je svojim pismom upućenom predsjedniku Vlade RH izrazila nezadovoljstvo po pitanju sadržaja novog KU, konkretno članka 94. KU-a za državne službenike i namještenike u vezi kojeg se u pismu ITUC-a jasno navodi da se ne smije raditi razlika između reprezentativnih i nereprezentativnih sindikata. Time ova respektabilna međunarodna sindikalna asocijacija potvrđuje i naš stav o tome da je poslodavac, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u dogovoru s „reprezentativnim“ sindikatima protivno Ustavu RH, uskratio svim „nereprezentativnim“  sindikatima „konzumiranje“ prava iz KU bez kojih prava, ionako otežano funkcioniranje tzv. „nereprezentativnih“ sindikata se onemogućava. ITUC u pismu navodi kako je jasno je da ova odredba u KU nosi i rizik da djeluje na način koji bi kršio slobodu udruživanja i načela kolektivnog pregovaranja Međunarodne organizacije rada (u daljnjem tekstu MOR), kako je navedeno u Ustavu MOR-a, kao i u Konvencijama MOR-a br. 87 i 98, koje je Republika Hrvatska ratificirala.

U skladu s time, možemo se samo nadati da će Vlada RH uvažiti stav i zahtjev Međunarodne konfederacije sindikata te da će se revidirati sporni KU i sindikatima s manjim brojem članova omogućiti normalno sindikalno djelovanje.

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

PRILOZI

ITUC pismo na Engleskom

ITUC-pismo na Hrvatskom