Preustroj kriminalističke policije – osvrt 2

Poštovani članovi, simpatizeri i ostali koji pratite aktivnosti SKP-a, izvješćujemo Vas da je Sindikat kriminalističke policije, sukladno zaključcima sa 4. sjednice predsjedništva SKP-a održane 22.05.2014. god., današnjeg dana uputio dopis ministru unutarnjih poslova g. Ranku Ostojiću, u kojem smo iskazali brojne primjedbe na prijedlog nove organizacijske sheme MUP-a.

S obzirom da je nova reorganizacija MUP-a obavijena velom tajne i da javnosti zbog šutnje Ministarstva i reprezentativnih sindikata nisu poznati detalji novog preustroja policije, smatramo da je nužno sve zainteresirane barem na ovaj način upoznati sa dijelom osvrta SKP-a na tu iznimno značajnu temu, dok je ministru dostavljen cjeloviti i opsežni osvrt.

Analizirajući shemu nove reorganizacije MUP-a, u navedenom dopisu smo, između ostalog, naveli brojna pitanja koja se neminovno nameću u vezi planiranog preustroja kriminalističke policije, ali i brojne dileme i sumnje u namjere Ministarstva, i to:

 • nije jasno tko su tvorci navedenog prijedloga (imena i prezimena te minulo policijsko iskustvo);
 • nije jasno u kojem roku se planira implementacija navedenog prijedloga (spominje se 01.09.2014. godine);
 • stječe se dojam da je reorganizacija MUP-a napravljena “ad hoc” u kratkom vremenskom razdoblju;
 • prijedlog korjenito zadire u dosadašnju doktrinu funkcioniranja policije čime ne poštuje senzibilnost MUP-a kao velikog organizacijskog sustava (revolucionarne metode, umjesto evolucijskih kroz faze);
 • prijedlog upućuje da nije bila konzultirana kako struka tako niti znanost (koja se bavi izučavanjem velikih organizacijskih sustava i državne uprave);
 • osim kroz određene pilot programe policijskih postaja prijedlog nije potvrđen empirijski kroz pilot projekte na ostalim razinama;
 •  upitno je da li je konzultirana lokalna uprava i samouprava;
 • sve upućuje da su rješenja ponovno nametnuta “izvan” struke;
 • uočene su kontradikcije koje ukazuju na nestručni i nesustavni pristup preustroju;
 • zanemarena su izvješća o strukturi kaznenih djela u posljednjih nekoliko godina, kao i analiza stanja sigurnosti i procjena rezultata rada MUP-a RH;
 • nije uzeta u obzir procjena rizika za pojedini pojavni oblik kriminaliteta (identifikacija prijetnje, razina ugroženosti, davanje prognoze);
 • prijedlog ne prati barem po shemi s kojom smo mi upoznati i broj sistematiziranih radnih mjesta po ustrojstvenoj jedinici što je jedan od važnijih dijelova reorganizacije;
 • nazivi ustrojstvenih jedinica su zastarjeli, neujednačeni te neprimjereni djelovanju same ustrojstvene jedinice;
 • nisu u obzir uzete projekcije te iskustva država sa razvijenijom ekonomijom kako glede evolucije kriminaliteta, tako i glede novih pojavnih oblika kriminaliteta;
 • prijedlog zanemaruje pregled osnovnih pokazatelja kriminaliteta;
 • planirani preustroj ne uzima u obzir realnu problematiku područja koje pokriva ustrojstvena jedinica, kao što su primjerice razlike između turističkih mjesta i onih koja to nisu, gradskih i seoskih, bogatijih i siromašnijih, graničnih i onih koje to nisu….itd…).

Budući je javnosti prezentirano kako su ciljevi reformi u policijskom sustavu financijske uštede i poboljšanje službe u organizacijskom i funkcionalnom smislu, već letimičnim pregledom novog ustroja Ravnateljstva policije zaključili smo da se baš na razini Uprave kriminalističke policije gubi svaki smisao takve nove organizacijske strukture. Isto je također vidljivo kada se pogleda prijedlog organizacijske sheme Ministarstva izvan Ravnateljstva policije, gdje su servisne i pomoćne službe (materijalno-financijski poslovi, ljudski potencijali, upravni i inspekcijski poslovi itd.), a koje samo posredno pridonose organizacijskim ciljevima Ministarstva, sasvim nepotrebno ustrojene na razini brojnih sektora, službi i odjela, umjesto da se je objedinjavanjem sličnih i srodnih poslova smanjio broj unutarnjih ustrojstvenih jedinica, s samim tim i rukovodećih radnih mjesta. I ovaj primjer potvrđuje našu bazičnu konstataciju o nepravednom zapostavljanju i marginalizaciji kako kriminalističke policije, tako i ostalih operativnih policijskih rodova u odnosu na naprijed navedene prateće službe.

Iako je opći stav da je gospodarski kriminalitet i korupcija jedan od najtežih problema našeg društva, novim prijedlogom preustroja kriminalističke policije u potpunosti se zanemaruje činjenica da je primjerice u 2013. godini udio općeg kriminaliteta u ukupnom kriminalitetu, bez kaznenih djela u prometu, iznosio čak 82,1%. Upravo ti statistički pokazatelji su morali biti vodilja rukovodstvu MUP-a u izradi novog ustroja, pri čemu ne zanemarujemo i ne umanjujemo važnost borbe protiv ostalih vrsta kriminaliteta.

Doista bi bilo interesantno vidjeti argumentirane podatke kojima bi se prikazalo koje su to posebne uštede ostvarene ustrojem novih policijskih uprava. Umjesto dosadašnje organizacije policije u tri hijerarhijske razine (Ravnateljstvo policije, PU i PP) dobiva se još jedna linija zapovijedanja, koja u principu kao dodatna samo usporava i otežava djelovanje policije. Na to ukazuje činjenica da se ne ukidaju ustrojstvene jedinice na razini bivših PU, već se iste samo spuštaju na nižu hijerarhijsku razinu, pa tako Sektori/Službe kriminalističke policije postaju Odjeli kriminalističke policije, a koji će i nadalje, sasvim je jasno, obavljati iste operativne poslove kao i do sada.

Nadalje, ustroj novih uprava pokriva preveliko i regionalno potpuno nepovezano područje. Argument o jednakom broju stanovnika u svim PU pada u vodu kada se vidi da geografske i demografske karakteristike RH jednostavno ne podržavaju inzistiranje na takvom birokratskom okviru novog ustroja. Nema logičnog argumenta, osim izjednačavanja uprava po broju stanovnika, kojim bi se objasnilo što u istoj PU rade PP Kutina i primjerice PP Buzet.
Iznenadila nas je i činjenica da se unatoč velikoj zastupljenosti određene vrste kaznenih djela u strukturi kriminaliteta na području RH gubi samostalnost u radu pojedinih linija rada jer je naše mišljenje da se ustrojavanjem specijaliziranih organizacijskih jedinica stvaraju uvjeti za sustavnije i učinkovitije bavljenje određenom vrstom kriminaliteta, o čemu govore i iskustva drugih država u svijetu.

Također nas je neugodno iznenadila činjenica da se Ministarstvo i ovim prijedlogom ponovno oglušilo i potpuno zanemarilo sve ustrojstvene probleme na lokalnoj razini koji se vuku već desetak godina. Primjerice, samo u PU zagrebačkoj su već odavno trebale biti podijeljene brojne policijske postaje ili su trebale biti napravljene značajne preraspodjele u teritorijalnom ustroju kako bi se neke PP rasteretile, umjesto što se bez imalo ustezanja ustrojavaju i troše resursi na razne službe koje imaju prioritet nad temeljnim policijskim poslovima.

SKP je stoga mišljenja da je prijedlog novog preustroja u značajnoj mjeri promašen jer organizacija i ustroj policije nisu prilagođeni stvarnim potrebama na terenu. Neosporno je da je potrebna reorganizacija policije, ali ne samo po principu “regionalizacije”, već i po principu nove sistematizacije svih radnih mjesta i, što je najvažnije, racionalizacije na svim razinama.

Kako se ovakve promjene u organizaciji i načinu rada, sukladno odredbama čl. 96. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, smatraju osobito važnim odlukama o kojima Ministarstvo mora službeno obavijestiti sve sindikate, u dopisu ministru ujedno smo izrazili nezadovoljstvo što su o ovim značajnim reformskim zahvatima upoznati samo predstavnici tri reprezentativna sindikata koja djeluju unutar MUP-a. Na kraju smo ministra obavijestili da će SKP već na prvoj idućoj sjednici pristupiti formiranju radne grupe koja će se baviti izradom nacrta preustroja policije, a koji će se nastojati pravovremeno podastrijeti Ministarstvu.

 

OSVRT NA PREUSTROJ KRIMINALISTIČKE POLICIJE (2) ODGOVOR MUP-A
Poštovani članovi i simpatizeri, kao i svi ostali koji pratite aktivnosti Sindikata kriminalističke policije , obavještavamo Vas da smo dana 30.6.2014. od strane MUP-a RH zaprimili dopis iz kojeg je vidljivo da je Podskupini za izradu prijedloga novog ustroja MUP-a proslijeđen na razmatranje dopis u kojem je SKP iskazao brojne primjedbe i konstruktivne prijedloge u svezi preustroja kriminalističke policije, te se uistinu nadamo da će Radna skupina MUP-a razmotriti i uvažiti dostavljeno mišljenje SKP-a.