Prenosimo vijesti od interesa za policiju

Sindikat kriminalističke policije ne može se oteti dojmu da DORH selektivno bira predmete koje će obrađivati, te da u svemu ponajviše utjecaja ima isključivo samovolja pojedinih visoko pozicioniranih osoba u DORH-u, na što je SKP već upozoravao kroz dopis vezan za suradnju DORH-a i Policije. Primjerice , veliki broj članova i simpatizera SKP-a, obratio nam se s primjedbama na ponašanje i odnos spram policijskih službenika od strane Županijske državne odvjetnice u Zagrebu, Željke Pokupec, koja u mnogim slučajevima kriminalističkih istraživanja direktno utječe na tijek istih, često nalažući radnje suprotne svim pravilima policijske struke.

Ono što nas puno više zabrinjava je potajno i uporno inzistiranje pojedinaca iz DORH-a, ali i drugih državnih institucija na “krivcima iz redova policije pod svaku cijenu”.

U tom smislu oštro smo se usprotivili  i predloženim izmjenama i dopunama članka 93. stavka 2., članka 100., članka 106. i članka 112. Zakona o policiji jer je očito da Ministarstvo time samo želi olakšati stegovno kažnjavanje policijskih službenika, a koji su, ionako, i po važećem zakonskom rješenju nedovoljno zaštićeni te prepušteni sami sebi u situacijama dvojbene odgovornosti. Pritom podsjećamo da i drugi pravni propisi, kao što su primjerice Zakon o državnom odvjetništvu ili Zakon o sudovima koji reguliraju poslove i ovlasti državnih odvjetnika i sudaca, propisuju da državni odvjetnici i suci osobno odgovaraju za štetu koju počine u službi samo u slučaju namjere (umišljaja), dok je nacrtom Zakona o policiji u članku 93. predviđeno da policijski službenik odgovara za prouzročenu štetu i u slučaju nehaja, čime se policijski službenici dovode u neravnopravan (diskriminirajući) položaj u odnosu na naprijed spomenute institucije što je nedopustivo.

Na kraju, uvažavajući presumciju nevinosti, a uzimajući sve gore navedeno u obzir, jednostavno nam se nameće pitanje,  kakav će se postupak voditi protiv državne odvjetnice koja je “slučajno” zakasnila sa podnošenjem optužnice u slučaju “Mladineo”.

Link