Poslovnik rada predsjedništva

POSLOVNIK O RADU PREDSJEDNIŠTVA

Članak 1.
Poslovnikom o radu Predsjedništva Sindikata kriminalističke policije (u daljnjem tekstu: SKP) uređuju se prava i dužnosti članova Predsjedništva SKP, način rada i odlučivanja te druga pitanja značajna za rad Predsjedništva SKP.
Članak 2.
Član Predsjedništva SKP ima prava i dužnosti koje proizlaze iz Statuta SKP i Poslovnika, a posebice:
-biti nazočan na sjednicama i sudjelovati u radu Predsjedništva SKP;
-iznositi svoja mišljenja i prijedloge o točkama dnevnog reda;
-inicirati raspravu o određenom pitanju o kojemu se Predsjedništvo SKP treba izjasniti, zauzeti stav, donijeti odluku, zaključak ili drugi pravni akt SKP.

Članak 3.
Odluke, stavovi i zaključci Predsjedništva SKP jednako obvezuju sve članove SKP koji su dužni u svom djelovanju aktivno se zalagati za njihovo dosljedno provođenje, a prijedlozi i mišljenja koji nisu prihvaćeni ne mogu se prenositi među članove i javnost.

Članak 4.
Predsjedništvo SKP sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.
Članak 5.
Rad Predsjedništva SKP odvija se na sjednicama, na kojima se raspravlja i odlučuje o pitanjima iz nadležnosti utvrđenih u Statutu SKP.

Članak 6.
Predsjednik SKP samoinicijativno saziva sjednicu Predsjedništva SKP i predlaže dnevni red, a u slučaju njegove spriječenosti Zamjenik predsjednika ili osoba koju Predsjednik SKP ovlasti. Prijedlog za sazivanje sjednice može dati i trećina članova Predsjedništva SKP.

Članak 7.
Poziv za sjednicu, s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu, dostavlja se članovima Predsjedništva SKP elektronskim putem ili poštom najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice, a u iznimnim situacijama tri dana prije održavanja sjednice.

Članak 8.
Predsjednik SKP, koji je ujedno i predsjedavajući, otvara sjednicu i utvrđuje da li je na sjednici prisutan dovoljan broj članova Predsjedništva SKP potreban za pravovaljano odlučivanje.

Članak 9.
Predsjedništvo SKP pravovaljano radi i odlučuje ako je na sjednici prisutna najmanje polovina članova Predsjedništva SKP, a odluka se donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova na sjednici. O pojedinoj odluci ili zaključku članovi se izjašnjavaju javno glasanjem: ZA (ukoliko se prijedlog prihvaća), PROTIV (ukoliko se prijedlog ne prihvaća) ili SUZDRŽAN. U slučaju da je dan jednak broj glasova ZA i PROTIV, odluka se smatra donesenom ako je za nju glasovao Predsjednik SKP.

Članak 10.
Ukoliko sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Predsjedništva SKP, Predsjednik SKP stavlja prijedlog dnevnog reda na razmatranje i usvajanje. Članovi Predsjedništva SKP mogu uz obrazloženje tražiti izmjene i dopune dnevnog reda, o čemu se posebno glasuje.

Članak 11.
Nakon usvajanja i objavljivanja dnevnog reda, Predsjednik SKP otvara raspravu te članovima Predsjedništva SKP daje riječ po redoslijedu javljanja, najavljujući ime i prezime osobe koja sudjeluje u raspravi.

Članak 12.
Rasprava se može voditi samo o pitanju koje je na dnevnom redu. Ako sudionik od toga odstupi, Predsjednik SKP će ga na to upozoriti, a ako i dalje nastavi ima pravo oduzeti mu riječ.

Članak 13.
Kako bi svi članovi podjednako sudjelovali u raspravi, trajanje rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda ograničeno je na pet minuta po članu Predsjedništva SKP, a članu je ujedno omogućena i replika u trajanju od jedne minute.

Članak 14.
Nitko nema pravo prekidati učesnika u raspravi i upadati mu u riječ, osim Predsjednika SKP koji ga može upozoriti da se drži točke dnevnog reda o kojoj se raspravlja, odnosno da se drži previđenog vremena za raspravu ili repliku.  

Članak 15.
Nakon završetka izlaganja posljednjeg sudionika rasprave, Predsjednik SKP zaključuje raspravu i predlaže da se o toj točki dnevnog reda glasuje.

Članak 16.
U slučaju nedostatka kvoruma za održavanje sjednice zbog opravdanog izostanka većeg broja članova Predsjedništva SKP, Predsjednik SKP može održati telefonsku sjednicu na način da se putem telefona kontaktiraju svi dostupni članovi Predsjedništva SKP, a koji tom prilikom glasuju u svezi ranije predloženih točaka dnevnog reda. Odluke donesene na telefonskoj sjednici, da bi bile pravovaljane, članovi Predsjedništva SKP moraju potvrditi i u pisanoj formi u roku od 48 sati elektronskom poštom upućenoj Predsjedniku SKP.  

Članak 17.
O tijeku sjednice Predsjedništva SKP vodi se zapisnik u koji se unose podaci:
-mjesto, datum, vrijeme početka i vrsta sjednice;
-redni broj sjednice;
-ime i prezime prisutnih i odsutnih članova Predsjedništva SKP, odnosno ime i prezime članova Predsjedništva SKP koji su telefonskim putem kontaktirani i oni koji su bili nedostupni ukoliko se radi o telefonskoj sjednici;
-konstatacija kvoruma;
-predloženi i usvojeni dnevni red;
-sažeti prikaz rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda;
-rezultati glasovanja i odluke donesene o pojedinim pitanjima;
-vrijeme završetka sjednice;
-potpisi Predsjednika SKP, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

Uz zapisnik se prilažu i pisani materijali koji su bili izrađeni za pojedinu točku dnevnog reda i njihova konačna verzija, te ispisi elektronske pošte koju su članovi Predsjedništva SKP poslali Predsjedniku SKP ukoliko se radilo o telefonskoj sjednici.
Zapisnici sa pripadajućom dokumentacijom sa sjednica Predsjedništva SKP čuvaju se trajno u arhivi SKP.

Članak 18.
Predsjednik SKP može predložiti da se razriješi dužnosti član Predsjedništva SKP koji je neopravdano izostao tri ili više puta uzastopce sa sjednice i izabrati novog člana.

Članak 19.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Predsjedništva SKP vrše se na isti način i po istom postupku kao i donošenje poslovnika.
Članak 20.
O pravilnom tumačenju odredbi ovog Poslovnika brine se Predsjedništvo SKP.

Članak 21.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Predsjedništva SKP.

U Zagrebu, dana 09.04.2014. godine.             m.p.

                                 Za Predsjedništvo SKP
                                   PREDSJEDNIK SINDIKATA

                                           Tomislav Štambuk