ODORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Poštovani članovi Sindikata kriminalističke policije, kolegice i kolege, zainteresirana javnosti,

u odredbama važeće Uredbe o izgledu odora policijskih službenika u glavi pod brojem 3.11. DIJELOVI POLICIJSKE ODORE KOJE ZADUŽUJU POLICIJSKI SLUŽBENICI KOJI OBAVLJAJU POSLOVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE I CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« , a koja se između ostalih odnose i na kriminalističku policiju:

– nejasno je predviđena mogućnost zaduženja svečane odore za policijske službenike kriminalističke policije, odnonso da li su predviđeni dijelovi svečane odore koji ukazuju na pripadnost kriminalističkoj policiji,

-nije predviđeno zaduženje svih nužnih operativnih dijelova odore dizajniranih primjereno (kvalitetom i izgledom) poslovima kriminalističke policije,

-nije predviđeno da se na dijelovima odore namijenjenim policijskim službenicima kriminalističke policije nalazi natpis „KRIMINALISTIČKA POLICIJA“ odnosno grb kriminalističke policije ili natpis pojedine UJ unutar kriminalističke policije (izuzev prsluka PNUSKOK-a).

Obzirom na navedeno, jasno je kako postoji diskriminacija, odnosno zanemarenost roda kriminalističke policije u važećoj Uredbi, kao i neprimjerena nabacanost i površnost odredbi članka 29. i 30., a koja uzrokuje i objektivne probleme i ugroze u svakodnevnom poslu i postupanju policijskog službenika kriminalističke policije, te slabu vidljivost identiteta kriminalističke policije, stoga predlažemo da se hitno pristupi nadopuni ove uredbe kojom bi se jasno predvidjelo da policijski službenik kriminalističke policije obzirom na svoje radno mjesto može zadužiti:

– SVEČANU ODORU KRIMINALISTIČKE POLICIJE (NOVU) ILI SVEČANU ODORU S DJELOVIMA ODORE KOJI UKAZUJU NA PRIPADNOST KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI,

– OPERATIVNI KOMPLET KRIMINALISTIČKE POLICIJE,

– RADNI KOMPLET KRIMINALISTIČKE POLICIJE.

Držimo da bi se ovim malim, ali značajnim izmjenama doprinijelo vraćanju digniteta, izgubljenog osjećaja pripadnosti i toliko potrebne prepoznatljivosti i identiteta kriminalističke policije, odnosno ustrojstvenih jedinica unutar kriminalističke policije, a što je najvažnije bitno bi doprinijela povećanju sigurnosti prilikom postupanja policijskih službenika kriminalističke policije.

Link na naš dopis

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije